Klinické studie ashwagandhy

Ashwagandha je nejvíce prozkoumaný adaptogen na světě. Má za sebou spoustu klinických studií, které dokládají, že ashwagandha snižuje stres a zlepšuje náladu, zlepšuje spánek, dodává energii a vitalitu, podporuje imunitu a zvyšuje plodnost.

ashwgandha_1

Témata studií:

  • studie o snížení stresu (1–2),
  • studie o zlepšení spánku (3–5),
  • studie o zvýšení výkonnosti a regenerace (6–7),
  • studie o zlepšení paměti a kognitivních funkcí (8),
  • studie o zvýšení testosteronu (9),
  • studie o zvýšení vitality (10),
  • studie o zvýšení počtu spermií (11).

Studie o snížení stresu

1) Během 60denní studie byl sledován vliv ashwagandhy u stresovaných, zdravých dospělých. Šedesát dospělých bylo náhodně rozděleno, aby užívalo buď placebo, nebo 240 mg standardizovaného extraktu ashwagandhy jednou denně.

Výsledek: Ve srovnání s placebem byla suplementace ashwagandhou spojena se statisticky významným snížením hodnot na Hamiltonově stupnici pro hodnocení úzkosti (HAM-A) a snížením hodnot na stupnici pro hodnocení deprese, úzkosti a stresu (DASS-21). Příjem ashwagandhy byl také spojen se snížením ranního stresového hormonu kortizolu. Pro potvrzení těchto účinků je však zapotřebí dalšího výzkumu.

A Prospective, Randomized Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Safety and Efficacy of a High-Concentration Full-Spectrum Extract of Ashwagandha Root in Reducing Stress and Anxiety in Adults (sagepub.com)

 

2) 64 osob s anamnézou chronického stresu bylo rozděleno do dvou skupin a po dobu 60 dnů bylo polovině osob podáváno placebo a druhé polovině bylo podáváno 2x denně 300 mg extraktu z kořene ashwagandhy. Na konci studie vykazovala skupina, která užívala extrakt z ashwagandy, významné snížení skóre na stupnici pro hodnocení stresu. Významně nižší byly i měřené hladiny kortizolu, stresového hormonu. Účinky ashwagandy je však nutné dále studovat a je zapotřebí více studií.

A Prospective, Randomized Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Safety and Efficacy of a High-Concentration Full-Spectrum Extract of Ashwagandha Root in Reducing Stress and Anxiety in Adults (sagepub.com)

 

Studie o zlepšení spánku

3) V osmitýdenní studii byl na stresovaných zdravých dospělých zkoumán stres zmírňující účinek extraktu z kořene ashwagandha. 58 mužských a ženských účastníků se stresovým skóre vyšším než 20 na stresové stupnici PSS bylo rozděleno do tří skupin. První skupina užívala 2x denně 125 mg extraktu ashwagandhy, druhá skupina 2x denně 300 mg extraktu a třetí skupina užívala placebo.

Výsledky: Nejvyšší snížení stresového skóre i hladiny stresového hormonu kortizolu bylo pozorováno u účastníků, kteří užívali 2x denně 300 mg extraktu. Významné snížení oproti placebo skupině bylo zaznamenáno i u skupiny užívající 2x denně 125 mg extraktu. Účastníci, kteří dostávali ashwagandha extrakt, měli významné zlepšení kvality spánku oproti skupině užívající placebo, je však nutné toto téma dále zkoumat a provést více studií.

Cureus | Adaptogenic and Anxiolytic Effects of Ashwagandha Root Extract in Healthy Adults: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Clinical Study

 

4) 144 osob s poruchou spánku bylo rozděleno do dvou skupin, kde jedné bylo podáváno 120 mg extraktu ashwagandy denně a druhé placebo po dobu šesti týdnů. Léčená skupina následně vykazovala významné zlepšení celkové efektivity spánku, doby spánku a nežádoucího probouzení po nástupu spánku. Zlepšení bylo sledováno i v hodnocení kvality života, jak po psychické, tak po fyzické stránce. Pro potvrzení těchto účinků je však zapotřebí více studií.

A randomized, double blind, placebo controlled study to evaluate the effects of ashwagandha (Withania somnifera) extract on sleep quality in healthy adults - ScienceDirect

 

5) Celkem 60 pacientů ve věku 18–60 let, u kterých byla diagnostikována nespavost, bylo rozděleno na skupinu užívající 300 mg ashwaganda extraktu denně a na skupinu užívající placebo. Po deseti týdnech bylo u léčené skupiny pozorováno zrychlení nástupu spánku, významné zvýšení skóre efektivity spánku, celkové doby spánku a nežádoucího probouzení po nástupu spánku. Pro potvrzení těchto účinků je nutné provést další studie.

Cureus | Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera) Root Extract in Insomnia and Anxiety: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Study

 

Studie o zvýšení výkonnosti a regenerace

6) Tato studie sledovala vliv ashwagandhy na VO2 max, což je maximální množství kyslíku, které tělo dokáže efektivně využít během 1 minuty fyzické aktivity. Vyšší skóre VO2 max znamená lepší aerobní kondici, rychlejší zotavení a naznačuje celkově lepší zdravotní stav.

Padesát zdravých sportovců bylo náhodně vybráno a rozděleno do skupin užívajících ashwagandhu a placebo. Léčená skupina užívala 300 mg extraktu z kořene ashwagandha dvakrát denně po dobu 8 týdnů. Na konci studie bylo pozorováno statisticky významné zlepšení výsledku VO2 max ve skupině užívající ashwagadhu ve srovnání se skupinou užívající placebo. Ashwagandha skupina také vykazovala lepší výsledky při zotavování z únavy po výkonu. Vliv ashwagandhy na VO2 max je zapotřebí dále zkoumat.

A double-blind, randomized, placebo-controlled trial on the effect of Ashwagandha (Withania somnifera dunal.) root extract in improving cardiorespiratory endurance and recovery in healthy athletic adults - ScienceDirect

 

7) Tato práce hodnotila celkem 9 různých, již provedených studií zabývajících se vlivem ashwagandhy na zvýšení VO2 max u dospělých a sportovců. V závěru se došlo k výsledku, že ashwagandha skutečně může zvyšovat VO2 max. Množství ashwagandhy používané v těchto studiích se pohybovalo mezi 330–1000 mg/den po dobu 2–12 týdnů. Další studie k tomuto tématu jsou vhodné.

Nutrients | Free Full-Text | Effects of Ashwagandha (Withania somnifera) on VO2max: A Systematic Review and Meta-Analysis | HTML (mdpi.com)

 

Studie o zlepšení paměti a kognitivních funkcí

8) Tato studie byla provedena u 50 dospělých s mírnou kognitivní poruchou, aby zhodnotila účinnost při zlepšování paměti a kognitivních funkcí. Subjekty byly léčeny buď extraktem z kořene ashwagandhy (300 mg dvakrát denně), anebo placebem po dobu osmi týdnů.

Po osmi týdnech vykazovala skupina léčená ashwagandhou významné zlepšení v krátkodobé i dlouhodobé paměti. Léčená skupina také prokázala významně větší zlepšení pozornosti a rychlosti zpracování informací. Toto téma je zapotřebí dále zkoumat.

Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) Root Extract in Improving Memory and Cognitive Functions: Journal of Dietary Supplements: Vol 14, No 6 (tandfonline.com)

 

Studie o zvýšení testosteronu

9) V této 8týdenní studii byly zkoumány afrodiziakální vlastnosti extraktu z kořene ashwagandhy u dospělých mužů. Padesát účastníků s nižší sexuální touhou bylo náhodně rozděleno, aby užívalo 300 mg extraktu z kořene ashwagandhy nebo kapsle placeba dvakrát denně.

Výsledky studie naznačují, že ashwagandha významně ovlivňuje subjektivní vnímání sexuální pohody a pomohla zvýšit hladinu mužského hormonu testosteronu v séru účastníků. Další studie k tomuto tématu jsou nutné.

Effect of standardized root extract of ashwagandha (Withania somnifera) on well‐being and sexual performance in adult males: A randomized controlled trial - Chauhan - 2022 - Health Science Reports - Wiley Online Library

 

Studie o zvýšení vitality

10) Tato 12týdenní studie se zabývala se vlivem ashwagandhy na subjektivní hodnocení kvality života a spánku seniorů. Byla provedena na jedincích obou pohlaví ve věku mezi 65–80 lety. Části skupiny byl podáván extrakt z kořene ashwagandhy v dávce 600 mg/den den a druhé části skupiny byly podávány placebo kapsle. Účinnost byla hodnocena pomocí dotazníku pro hodnocení kvality života, kvality spánku a duševní bdělosti při vstávání.

Ve skupině léčené ashwagandhou bylo pozorováno významné zlepšení ve srovnání s placebem. Průměrné celkové skóre kvality života se zlepšilo ze 140 na 160. Na začátku studie byla kvalita spánku a duševní bdělost při vstávání v obou skupinách poměrně nízká. Nicméně na konci studie došlo k významnému zvýšení jak kvality spánku, tak duševní bdělosti. Osoby experimentální skupiny vykazovaly dobrou snášenlivost testovaného produktu a označili jej za bezpečný a prospěšný. Toto téma je však nutné dále studovat.

Cureus | Efficacy and Tolerability of Ashwagandha Root Extract in the Elderly for Improvement of General Well-being and Sleep: A Prospective, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study

 

Studie o zvýšení počtu spermií

11) Tato studie byla provedena za účelem zhodnocení spermatogenní aktivity extraktu z kořene ashwagandhy u pacientů s nízkým počtem spermií. Čtyřicet šest pacientů mužského pohlaví s oligospermií (počet spermií < 20 milionů/ml spermatu) bylo rozděleno do skupiny užívající extrakt z kořene ashwagandhy (675 mg/den den ve třech dávkách po dobu 90 dnů), nebo do skupiny užívající placebo. Na konci 90denní léčby došlo k 167% zvýšení počtu spermií, 53% zvýšení objemu spermatu a 57% zvýšení pohyblivosti spermií. Zlepšení těchto parametrů bylo ve skupině léčené placebem minimální. K tomuto tématu je zapotřebí dalších studií.

Clinical Evaluation of the Spermatogenic Activity of the Root Extract of Ashwagandha (Withania somnifera) in Oligospermic Males: A Pilot Study (hindawi.com)